Pezo Von Ellrichshausen Architects. Solo House Casa Pezo. Spain.