Kazuyo Sejima Associates. Shibaura Building,Tokyo.